5d电影

5d电影

又有劳虫,膈噎虫、癞虫、蛊虫、狐惑虫,未易悉举,医者推类而治之可也。有血无脓,此表气不足也。

昔汉武帝病渴,张仲景为处此方,至圣玄关,今犹可想。膀胱者,水道之所出;小肠者,清浊泌别之区也。

盖痘之为物,外触秽恶,则向里而陷。 下者举之,郁者达之,故用羌活、独活、防风、柴胡升举之品。

辛利则能润窍,故用当归。中气有余,气血充满,则痘光泽起发,根窠红活,表无痒塌之患。

皆所以全此心之仁也。此方用酒红花、当归、赤芍药,所以活斑中之血。

斯时也,主辛散之剂以驱风,则恹恹之气必绝,非其治也。江陵傅氏,目昏多泪,家贫鬻纸为业,性喜云水,见必邀迎。

Leave a Reply